fbpx

Privacyverklaring Like2Travel

Graag informeren wij je over de wijze waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk dat je weet hoe jouw gegevens worden verwerkt en welke rechten je hebt. Like2Travel hecht veel waarde aan jouw vertrouwen in onze organisatie.

Wie zijn wij?

Like2Travel is een Nederlandse touroperator, gevestigd aan de Verlengde Kerkweg, 2985 AZ in Ridderkerk. Like2Travel is verantwoordelijk voor het gebruik van jouw persoonsgegevens. Wanneer je jouw persoonsgegevens aan Like2Travel verstrekt, vallen deze gegevens onder de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet bevat regels ten aanzien van de verwerking en bescherming van jouw persoonsgegevens in heel Europa.

Boeking

Wanneer je een reis bij ons boekt worden de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt vastgelegd. Wij verzamelen en verwerken meerdere persoonsgegevens zoals:

 • Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail
 • Geboortedatum
 • Betalingsgegevens
 • Dieetgegevens
 • Noodzakelijke medische gegevens
 • Gegevens over de geboekte reis
 • Bedrijfsnaam en polisnummer van uw reisverzekering

Gebruik van gegevens

Wij gebruiken en verwerken je NAW-gegevens, bankgegevens en gegevens over de geboekte reis. Maar ook de kosten en de betaling ten behoeve van de boekhouding, de debiteurenadministratie en incassohandelingen. Bovendien hebben wij jou persoonsgegevens nodig om aanvragen te doen, om je informatie te verschaffen over de reis en voor relevante communicatie betreffende de boeking. Daarnaast zijn je gegevens nodig voor een goede uitvoering van de reis en om de boeking en betaling af te kunnen handelen. Ook worden eventuele dieetgegevens gedeeld met het hotel of andere reisdienstverleners die maaltijden verzorgen. Indien dit een medische of religieuze reden heeft, slechts voor zover je hier zelf toestemming voor geeft. Voor zover je hier toestemming voor geeft worden je medische gegevens gedeeld met de reisdienstverlener. Deze dient hiervan op de hoogte te zijn en verstrekking noodzakelijk is voor door jouw aangegeven behoeften, je veiligheid of de veiligheid van derden.

Je gegevens kunnen worden gebruikt voor een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden zoals afhandeling van klachten, geschillen en rechtsvorderingen. Voor zover je belang niet dient te prevaleren. Daarnaast verwerken wij de bedrijfsnaam van je reisverzekeraar en je polisnummer. Dit doen wij ter controle of je beschikt over een reisverzekering omdat deze verplicht is. Echter verwerken wij niet meer gegevens dan noodzakelijk is.

Tijdens het boekingsproces word je gevraagd om gegevens van thuisblijvers te verstrekken. Wij gaan er van uit dat je de thuisblijvers zelf informeert dat wij hun gegevens in ons bezit hebben. Wij zullen de thuisblijvers uitsluitend in geval van een calamiteit benaderen.

Grondslag

Wij verzamelen je gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met je hebben. Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en derden, voor zover je belangen niet dienen te prevaleren. De gegevens worden verzameld om te voldoen aan wettelijke plichten waaronder in het bijzonder de plicht tot het voeren van een boekhouding. Voor de verwerking van je dieetgegevens/medische gegevens dien je uitdrukkelijk toestemming te verlenen.

Bewaartermijn

Wij bewaren, tenzij anders bepaald, je persoonsgegevens tot uiterlijk vijf jaar na de reis. Medische gegevens zullen daarom na de reis worden verwijderd. Voor zover gegevens nodig zijn voor de belastingadministratie worden deze gegevens gedurende de daarvoor geldende verplichte termijn (in de regel 7 jaar) bewaard. Echter kan van bovenstaande bewaartermijnen worden afgeweken vanwege een wettelijke plicht of een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden voor zover je belang niet dient te prevaleren. Gegevens kunnen onder meer worden bewaard bij klachten, mogelijke geschillen of rechtsvorderingen tot 2 jaar na afhandeling van de klachten, het geschil of de rechtsvorderingen.

Delen van uw gegevens

Wij stellen je gegevens ter beschikking aan reisdienstverleners. Dit doen wij alleen indien en voor zover dat noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de reis en voor het behartigen van de door jouw aangegeven behoeften. Maar ook voor je veiligheid of de veiligheid van anderen. Ten slotte wordt bij de verwerking van gegevens gebruik gemaakt van externe verwerkers zoals het boekingssysteem, het boekhoudsysteem, het e-mailsysteem en voor de betalingen en incassoverwerkingen.

Vindt jouw reis plaats buiten de EU dan worden de noodzakelijke persoonsgegevens doorgegeven aan lokale reisdienstverleners buiten de EU op grond van de uitvoering van de (reis)overeenkomst. Echter zijn de reisdienstverleners zelf verantwoordelijk voor de correcte verwerking van jouw persoonsgegevens en zijn gebonden aan de regels omtrent privacy die gelden in dat land.

Visumaanvraag

Voor de aanvraag van je visum hebben wij je NAW-gegevens, e-mailadres, geboortedatum, reisperiode, eerste verblijflocatie, nationaliteit, geboorteplaats, paspoortnummer en geldigheidsduur nodig. Daarnaast sturen wij in sommige gevallen, met jouw toestemming, een kopie paspoort inclusief foto naar de ambassade/het consulaat.

Gebruik van gegevens
De gevraagde gegevens zijn noodzakelijk voor het indienen van de visumaanvraag en worden voorgeschreven door de ambassade/het consulaat.

Grondslag
Wij verwerken deze gegevens ter uitvoering van de overeenkomst. Indien vereist sturen wij een kopie van je paspoort inclusief foto (BSN afgeschermd) met jouw toestemming door naar de ambassade/het consulaat.

Bewaartermijn
Je gegevens worden voor deze doeleinden bewaard totdat de visumaanvraag is afgerond.

Delen van uw gegevens
Je gegevens worden gedeeld met de ambassade/het consulaat.

Paspoortgegevens

Je bent niet verplicht een kopie van je paspoort op te sturen. Je hebt het recht om alleen de benodigde gegevens aan ons te verschaffen. Echter bij het foutief of onduidelijk doorgeven van je paspoortgegevens zijn alle extra bijkomende kosten voor eigen rekening.

Voorbeeld: het ticket is al geprint maar je hebt aan ons een roepnaam doorgegeven in plaats van een paspoortnaam. De naam op het ticket is dan dus foutief. Dit dient tegen extra kosten aangepast te worden.

Voor een veilige kopie van je paspoort/identiteitsbewijs kun je de KopieID app downloaden. Met deze app kun je identiteitsgegevens afdekken of doorstrepen. Op deze manier sta je niet meer persoonsgegevens af dan strikt nodig is. Je kunt de KopieID app downloaden in de Apple App Store, Google Play Store of in de Windows Phone. De app is een uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 

Nieuwsbrief

Wanneer je jezelf aanmeld voor onze nieuwsbrief word je naam en e-mailadres verwerkt in ons systeem.

Gebruik van gegevens
Je gegevens worden gebruikt om de digitale nieuwsbrief aan je toe te sturen. Je ontvangt regelmatig per mail informatie en inspiratie reizen van Like2Travel. Bovendien geven de reisspecialisten tips voor de beste belevingsmomenten.

Grondslag
Ben je nog geen klant dan verwerken wij jouw gegevens voor zover je ons toestemming hebt gegeven voor het gebruik c.q. versturing van de nieuwsbrief. Ben je reeds klant dan versturen wij je een nieuwsbrief op grond van het gerechtvaardigd commerciële belang van de onderneming. Nieuwe klanten kunnen kiezen of ze zich willen aanmelden door dit aan te geven op ons aanmeldingsformulier.

Bewaartermijn
Je gegevens worden voor deze doeleinden bewaard totdat je jezelf afmeld. Wens je de Like2Travel nieuwsbrief niet meer te ontvangen? Dan kun je jezelf eenvoudig afmelden onderaan iedere nieuwsbrief.

Delen van uw gegevens
Voor het versturen van de nieuwsbrief maken wij gebruik van een extern programma, genaamd MailChimp.

Klachten over uw reis

Wij verzamelen gegevens waaronder je naam, de afgenomen reis, de klacht en overige informatie die je hierin vermeld.

Gebruik van gegevens
Wij gebruiken de gegevens voor interne evaluatie van de klacht. Indien de klacht betrekking heeft op de uitvoering van de reis gebruiken wij de gegevens voor terugkoppeling aan de betrokken reisdienstverlener met het verzoek om een reactie op de klacht. Je gegevens kunnen worden gebruikt voor een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, zoals geschillen en rechtsvorderingen, voor zover jouw belang niet dient te prevaleren.

Grondslag
Wij verzamelen je gegevens op grond van de uitvoering van de overeenkomst die wij met je hebben. Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en reisdienstverleners bij gedegen klachtbeoordeling en klachtafhandeling voor zover jouw belangen niet dienen te prevaleren.

Bewaartermijn
Gegevens met betrekking tot de klacht worden tot 2 jaar na afhandeling van de klacht bewaard.

Delen van uw gegevens
Indien van toepassing worden relevante persoonsgegevens en gegevens over je klacht doorgegeven aan en besproken met de reisdienstverlener, onze jurist en/of verzekeraar en geschillencommissie.

Bemiddeling bij de verzekeringsaanvraag

Als wij op jouw verzoek een verzekering bij de Europeesche Verzekeringen afsluiten hebben wij jouw NAW gegevens, e-mailadres, geboortedatum, reisperiode, gewenste dekkingsomvang en verzekeringsopties nodig.

Gebruik van gegevens
De gegevens worden gebruikt om de verzekeringsaanvraag in te dienen bij de verzekeraar.

Grondslag
Wij verwerken deze gegevens ter uitvoering van de overeenkomst.

Bewaartermijn
Je gegevens worden voor deze doeleinden bewaard totdat de verzekeringsaanvraag is afgerond.

Delen van uw gegevens
Je gegevens geven wij door aan de verzekeraar.

Beveiliging

Wij nemen alle passende organisatorische en technische voorzorgsmaatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen. Daarom eisen wij van derden die jouw persoonsgegevens voor ons verwerken dat zij hetzelfde doen. Dit houdt onder meer in dat:

 • toegang tot je persoonsgegevens is beperkt tot personen die deze gegevens behoren te verwerken door fysieke en digitale toegangsbeperking
 • ons netwerk, de dataopslag en het datatransport is beveiligd, en waar dit passend is versleuteld, volgens de actuele beveiligingsstandaarden
 • wij onze medewerkers trainen en een privacy cultuur stimuleren
 • het privacy beleid jaarlijks wordt geëvalueerd op effectiviteit

 

Uw rechten

Je hebt het recht op inzage, correctie en verwijdering van je persoonsgegevens. Jouw rechten zien er als volgt uit. Je hebt het recht:

 • je persoonsgegevens in te zien en het recht je persoonsgegevens te corrigeren
 • dat wij je persoonsgegevens wissen voor zover
  • deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en daarmee verenigbare doelen, of;
  • de verwerking gebaseerd is op je toestemming en je deze toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is, of;
  • de verwerking is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, je bezwaar maakt tegen de verwerking en je belang prevaleert boven gerechtvaardigde belangen van de onderneming en derden
 • op beperking van de verwerking
 • op een digitale kopie van de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens
 • gegeven toestemming in te trekken
 • om vanwege je specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens voor zover de verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden
 • om bezwaar te maken tegen gebruik van je persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden waaronder profilering
 • een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Een verzoek kun je richten aan ons per mail of per post, klik hier voor de gegevens. Om ons te helpen met het verwerken van je verzoek dien je jezelf te kunnen identificeren. Houd hierbij je gegevens bij de hand.

Wijzigingen privacyverklaring

Like2Travel behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Bovendien dienen wij deze privacyverklaring ook af en toe aan te passen om meerdere redenen. We zullen de inhoud van de verklaringen eenzijdig en zonder voorafgaande melding wijzigen. Bovendien raden wij je aan om regelmatig terug te komen op deze pagina om op de hoogte te blijven van onze actuele privacyverklaring.

Vragen, opmerkingen en klachten?

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over onze privacyverklaring? Neem dan contact op met Like2Travel en wij reageren zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken. Je kunt bellen naar 0180-429394 of mailen naar info@like2travel.eu contactgegevens.

 

Aanmelden nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de belangrijkste reisinformatie en de mooiste reizen!

Volg ons: 
VvKRGGTOStichting Calamiteiteitenfonds
homeenvelopemagnifier linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram